Algemene
voorwaarden
sporten en zwemmen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door middel van het online inschrijven middels het registratie formulier. Move On maakt de registratie vervolgens definitief en op dat moment gaat uw abonnement in op de datum van inschrijving. Tegen betaling van een borg ontvangt u een binnenkomst Tag. De taghouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tag. Gebruik van de lidmaatschapstag is persoonsgebonden. De tag is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Move On. Indien de automatische incasso niet is gelukt, is men verplicht voor de eerst volgende toegang aan de balie te betalen, of via de ideal betaallink.

Artikel 2 Faciliteiten
In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio-) fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen en het gebruik van het welness gedeelte, met uitzondering van de zwemlessen.

Artikel 3 Betalingen
Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 3 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten € 1,50 in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement loopt door tot u zich schriftelijk heeft afgemeld en volledig bij bent met betalen.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
Bij deactivering naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie dient men een verklaring van de huisarts mee te nemen. Na 1 maand wordt u automatisch weer geactiveerd. Wanneer u voor een langere periode gedeactiveerd wilt worden, dient u een brief van fysiotherapeut of arts mee te nemen maar de daarop verwachte tijd.

Artikel 5 Wijzigingen van de abonnementskosten
Move On behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.

Artikel 6 Beëindiging abonnement
De opzegtermijn bij alle lidmaatschapsoorten is een kalendermaand. Bij een jaar en een kwartaalabonnement telt een kalendermaand voordat het contract verloopt, anders bent u verplicht nog 1 maand extra te betalen. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk via email gebeuren, de reply email is uw bewijs van ontvangst van opzegging. Er vindt geen restitutie plaats van het resterende bedrag.

Artikel 7 Openingstijden
De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Move On. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen zal ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Tijdens de zomervakantie periode in de maanden juli en augustus behoudt Move On het recht om 2 weken gesloten te zijn ivm personeelstekort. Dit is al doorberekend in de abonnementsgelden.

Artikel 8 Kleding/Textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Voor gebruikmaking van het saunacomplex dient u badkleding, een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen.

Artikel 9 Orde/instructievoorschriften
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen Move On. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door Move On gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Move On gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid
De directie van Move On is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Tevens dient u zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Move On voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

Tijdens kinderfeestjes zijn de organiserende ouders of verzorgers van de jarigen ten aller tijden verantwoordelijk voor de uitgenodigde kinderen. Na bevestiging van de reservering bent u automatisch akkoord gegaan met bovenstaand artikel.

Artikel 11 Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Move On beoordeeld en beslist.

Algemeen voorwaarden Move On Swimming

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwemlessen van Move On, Jan Vermeerlaan 115 te Roosendaal

Op alle door Move On gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De klant mag gedurende de lestijden zwemles volgen, rekening houdend met de geldende huisregels.

Overeenkomst: Move On is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die als dan wordt toegepast.

Wijzigingen van de abonnementskosten:

Move On behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.

Abonnement: Move On kent een abonnement, waarbij betaling vooraf verplicht is. De betaling vindt maandelijks plaats.

Het abonnement gaat in voor de afgesproken contractduur vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst (de start van de zwemlessen tot en met het zwemdiploma / het afzwemmen). Move On is gerechtigd om een identificatie van de klant te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met het abonnement binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.

Lesgelden Automatische incasso: Het lesgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien er niet voldoende saldo op de rekening staat, of het bedrag wordt gestorneerd, is de klant verplicht aan de receptiebalie te betalen of via de ideal betaallink inclusief € 1,50 administratie kosten per mislukte incasso. Als blijkt dat na 3 herinneringen niet is betaald, gaat Move On over tot een incassoprocedure. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de klant aan Move On te worden voldaan. De klant kan geen lessen volgen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien Move On overgaat tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Move On over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de klant geen lessen volgen tot het moment dat alle door Move On in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

Inschrijfkosten: De overeengekomen inschrijfkosten dienen vooraf te worden betaald, samen met de borg voor de tag. De aanmeldkosten voor de wachtlijst worden verrekend met de inschrijfkosten.

Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard is.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Move On is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Move On is bevoegd om op elk moment de lesgelden te indexeren. Met uitzondering van de vooraf afgesproken pakketprijzen.

Privacy: Move On gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 1 september 2001. Move On is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging van het abonnement vindt plaats op het moment van afzwemmen:
Eerder opzeggen kan, maar dient te geschieden met een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De betaling dient te geschieden over de totale 3 maanden, ongeacht of uw kindje komt, of ongeacht vakanties. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een email ter attentie van admin@moveonroosendaal.nl. De reply email dient als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer.

Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement kan Move On administratiekosten in rekening brengen. Het 3 kalendermaanden opzegtermijn is van toepassing op het laatst afgesloten abonnement, schriftelijk, telefonisch of mondeling. Het abonnement wat ten tijde van opzegging in de computer staat gekoppeld aan de persoon die op naam van het contract staat, is bindend.

Tijdens de zomervakantieperiode ontvangt u maximaal 3 in te plannen lessen. Klant is er zich zeer van bewust, dat hoe minder eigen lessen men mist, hoe sneller een diploma kan worden behaald. In geval van een langdurige (langer dan 4 weken) blessure of letsel waardoor men niet aan de zwemles kan deelnemen, kan met schriftelijke toestemming van Move On het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Zwempakketten:

  • Minimale aanwezigheid 90% met uitzondering van de zomervakantie en eventuele ziekte.
  • Aaneensluitend moeten de lessen gevolgd worden voor het ABC diploma om diplomagarantie te kunnen garanderen. Bij tussentijdse stop vervallen de pakket garanties en moet er los per maand betaald worden, zolang het nodig is tot het behalen van een diploma.
  • Tussentijdse wijziging van een pakket kan in geen enkel geval.
  • Inhalen op advies van de zwemjuf, zo ook het extra zwemmen.
  • Het pakket dient volledig afbetaald te zijn voor het diploma moment.
  • Indien het pakket wordt afgesloten met een certificaat (in het geval van het niet behalen van een bepaald onderdeel), heeft Move On zich aan haar verplichtingen voldaan, mbt diplomagarantie.

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden: Move On is bevoegd accommodaties geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. Move On is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Move On is bevoegd een accommodatie gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden.

Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de middelste 2 weken van de zomervakantie is Move On gerechtigd de accommodatie te sluiten wegens personeelstekort.

Tussen kerst en Oud en Nieuw, is Move On gesloten zonder compensatie van lessen.

Persoonsgegevens: Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de klant (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan Move On via admin@moveonroosendaal.nl

 In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor Move On kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de klant.

Privé- en correctielessen: Move On biedt, naast de standaard zwemlessen, ook privé- en correctielessen aan. Meer informatie over deze lessen kunt u opvragen bij Move On.

Aansprakelijkheid: Move On is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Move On en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen.

De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de Move On accommodatie. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes.

Huisregels: Het is de klant bekend dat Move On bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in het zwembad van Move On, Jan Vermeerlaan 115 te Roosendaal. De zwemschool van Move On, kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slot bepaling: U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van eventuele wijzigen in onze voorwaarden.

Overeenkomsten tussen de klant en Move On kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, via email. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.