Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door middel van het inschrijfformulier volledig in te vullen en het hierna in te leveren aan de receptie van Move On. Het lidmaatschap vangt aan, nadat het inschrijfformulier compleet is ingevuld, getekend en ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Tijdens het eerste bezoek ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de lidmaatschapspas. Uitsluitend op vertoon van een geldige lidmaatschapspas krijgt een lid toegang. Indien de automatische incasso niet is gelukt, is men verplicht voor de eerst volgende toegang aan de balie te betalen. De pashouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de lidmaatschapspas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Move On.

Artikel 2 Faciliteiten
In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio-) fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen en het gebruik van het welnessgedeelte, met uitzondering van de zwemlessen.

Artikel 3 Betalingen
Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement loopt door tot u zich schriftelijk heeft afgemeld en volledig bij bent met betalen.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
Bij deactivering naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie dient men een verklaring van de huisarts mee te nemen. Na 1 maand wordt u automatisch weer geactiveerd. Wanneer u voor een langere periode gedeactiveerd wilt worden, dient u een brief van fysiotherapeut of arts mee te nemen maar de daarop verwachte tijd.

Artikel 5 Wijzigingen van de abonnementskosten
Move On behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Met een maximum van € 1,- per maand.

Artikel 6 Beëindiging abonnement
De opzegtermijn bij alle lidmaatschapsoorten is een kalendermaand. Bij een jaar en een kwartaalabonnement telt een kalendermaand voordat het contract verloopt, anders bent u verplicht nog 1 maand extra te betalen. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. Er vindt geen restitutie plaats van het resterende bedrag.

Artikel 7 Openingstijden
De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Move On. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen zal ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Tijdens de zomervakantie periode in de maanden juli en augustus is Move On 2 weken gesloten. Dit is al doorberekend in de abonnementsgelden.

Artikel 8 Kleding/Textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Voor gebruikmaking van het saunacomplex dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen.

Artikel 9 Orde/instructievoorschriften
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen Move On. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door Move On gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Move On gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid
De directie van Move On is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Move On voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

Tijdens kinderfeestjes zijn de organiserende ouders of verzorgers van de jarigen ten aller tijden verantwoordelijk voor de uitgenodigde kinderen. Na bevestiging van de reservering bent u automatisch akkoord gegaan met bovenstaand artikel.

Artikel 11 Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Move On beoordeeld en beslist.